Inhoudsopgave


1988 tot heden

Marslanden | februari

Met Herman Kamphuis op pad en gekeken bij het bouwrijp maken van een gedeelte van de Marslanden tussen Marsweg en de spoorlijn naar Almelo. Daar veel dikke veenpakketten gevonden. Vanaf Ittersum-zuid moeten vroeger twee waterstromen gekomen zijn waar wij de resten van konden waarnemen voordat het terrein helemaal met zand werd opgespoten. Het veen en de beddingen zijn niet op de Geologische kaart te zien maar de verstoringen hebben wij wel teruggevonden op sondeerrapporten. De ene bedding lag parallel naast de Marsweg richting Park De Wezenlanden en de andere boog af naar de Mimosastraat richting station. Ben er bijna verzopen toen ik dacht dat ik op een graspol kon staan maar die graspol dreef in het water en plons! Alleen mijn laarzen kwijt geraakt. En koud dat het was met die sneeuw!!! Op blote voeten naar de auto terug.

Mei: voor de 1e maal aan mijn knie geopereerd.

Kuyerhuislaan en omgeving Ambelt

ambeltambelt

Opzij van de Kuyerhuislaan werd de nieuwe Ambeltschool gebouwd en het complex was zo groot dat de Westerveldsche Aa er voor omgelegd moest worden. In juli deze bovenstaande foto’s gemaakt.
Op de afbeeldingen is duidelijk te zien dat zandlagen veenlagen bedekken terwijl op de Geologische kaarten daar een aaneengesloten dekzandrug zou liggen!!! Voor menigeen zal dit niet duidelijk zijn maar omdat ik veel op zoek was naar bewijzen waar water gestroomd moet hebben was dit zo’n bewijs dat er heel vroeger water vanaf de Vechtkant naar de Marsweg heeft gestroomd. De verbinding moet gelegen hebben vanaf de Kuyerhuislaan richting de Oude Almeloseweg, Soeswetering-Mimosastraat. Lees WW2.
1989

Voorstraat | januari-februari

In de Voorstraat via een leeg keldersysteem een ingestorte muur ontdekt. Daar met Arie Bouwman en zijn buurman Henk onderzoek gedaan. De keldervloer bestond uit ophogingslagen waarin vroeg steengoed en Siegburgmateriaal.(13e-14e eeuw) Achter de ingestorte muur vonden we een beerput waarvan de inhoud zo ingeklonken was dat een muur, die op de oude beer gemetseld/gezet was, 40 cm los van die beer geraakt was en geen ondersteuning meer had. Deze muur had te maken met een jongere beerput met materiaal uit de 17e-18e eeuw. Toen wij de put, waarvan de beer ingeklonken was, leeghaalden kwamen daar duizenden scherven en fragmenten uit van o.a. drinkglazen, kolven, medicijnflessen etc.. Of het à la façon de Veniseglas was en gemaakt binnen Zwolle is moeilijk vast te stellen maar stadsarcheoloog Clevis heeft tijdens een andere opgraving in Zwolle ook dergelijk glas gevonden. We hebben nog onderzoek gedaan naar de bewoners van het pand en we kwamen tot de conclusie dat het glasmateriaal afkomstig moest zijn uit de periode 1596-1632.

voorstraatvoorstraatvoorstraatvoorstraat

Op de eerste afbeelding is te zien dat we vanaf de keldervloer af moesten dalen naar de ‘glasput’. De bodem van de put ligt ± 5 m onder het straatniveau. Op de twee laatste afbeeldingen is te zien dat er een (slechte) muur aanwezig is waarachter het 17e-18e eeuwse materiaal. De muur was al gedeeltelijk omver gevallen omdat deze geen steun meer had van de beer die ingeklonken was.

glas

Een grote hoeveelheid scherven kwam langzaam tot leven.

glas

Glasscherven uit twee verschillende putten maar wel in verschillende dozen. Clevis!

glasHet glasmateriaal van rond 1600 bestond alleen al uit 41 drinkglazen! Hiernaast een gedeelte. De hele glasvondst zal mettertijd op de site afgebeeld worden. Het materiaal is in 1992 aangekocht door het Rheinisches Landesmuseum Bonn omdat het Zwolse museum niet reageerde op mijn brief waarin ik hen het aanbod deed om de gevonden bodemvondsten van mij over te nemen.

ittersumstraatVan Ittersumstraat 9 | maart

Spanhak kende Jaap v. d. Berg en hij was mijn overbuurman toen ik nog in de Wipstrikkerallee woonde. Samen met Jaap de werkzaamheden in de gaten gehouden. Weinig kunnen bekijken. Een enkele kogelpotscherf gevonden.

De Hoge Spoorbrug | februari en augustus

Er was begonnen met de aanleg van de Van Karnebeektunnel vlak naast De Hoge Spoorbrug en regelmatig was ik daar te vinden. Bij het vlakken van de grond aan de Schellerweg werd ik geholpen door Herman Kamphuis en Loes Leemrijse.


spoorbrugspoorbrug

De Hoge (Spoor)brug. Aan de overzijde van het spoor de kleine huisjes aan de Schellerweg.

Tijdens het graven werd veel water aangetroffen. Het sondeerrapport gaf aan dat er een 3 m dikke kleilaag lag en een bedding op een diepte van 12 meter!

spoorbrugspoorbrug

Ik kon het niet laten om mijn ‘handtekening’ achter te laten want ik verbaasde mij er over dat er van geïnteresseerden in de geschiedenis van onze stad er niemand was die interesse had voor deze plek.


3 April 2e operatie aan knie!

In 1989 werd ook de brug in de Vechtstraat vervangen. Tijdens die werkzaamheden kwamen oude muurresten te voorschijn en houten balken.

Hanekamp | juni

Bij het Shellstation werden tanks geplaatst en daarom werden er diepe gaten gegraven. Duidelijk te zien waren de verschillende laagjes klei en podsol die wisselend bedekt waren met zand. Jaren was de Hanekamp een klinkerweg die steeds verzakte. Na het verschijnen van het Z.A.D. zal er een ambtenaar op het idee gekomen zijn om de ondergrond van die weg eens te schonen en wat bleek ... veen in de ondergrond. Goh, hoe bestaat het.
In de omgeving van de Willem Barentzstraat-Jan v Riebeekstraat liggen kleilagen onder de woningen en hebben mensen last van grondwater. Opzij van de Wipstrik ligt de Soeswetering/Almelosekanaal. De hoeveelheid klei kan er op duiden dat de waterloop, voor zijn bedijking, veel breder geweest is maar gezien mijn ontdekkingen, die verwoord zijn in o.a. WW2 is het goed mogelijk dat er ook klei afgezet is door de waterstromen die heel vroeger vanaf de Drentse kant richting het IJsseldal stroomden.

Presentatie van het Zwols Archeologisch Dagboek | woensdag 29 november

Op de Badhuiswal, in een zaaltje bij Hans Borrel, had ik mijn vrienden en de personen die mij regelmatig geholpen hadden uitgenodigd voor de presentatie. De 500 exemplaren van het boek, dat in eigen beheer was gemaakt en uitgegeven, waren in de voorverkoop al op de avond van presentatie uitverkocht! Half juni 1990 was de 2e druk van 600 stuks, die nu door een drukkerij gemaakt waren, ook weer uitverkocht en toen vond ik het welletjes. Ik had mijn lol gehad en de meeste boeken waren buiten Zwolle verkocht zodat velen de problematiek van de archeologie in Zwolle hebben kunnen lezen. Op de artikelen waarin de geschiedenis etc. behandeld werden kreeg ik veel positieve reacties en dat doet een mens goed want dan weet je waar je het voor gedaan hebt. Ook de mede auteurs Herman Kamphuis en Gerhard Schunselaar deelden in de ‘feestvreugde’. Omdat in het 187 bladzijden tellende boek veel afbeeldingen en tekeningen te zien zijn is het een leesbaar geheel geworden. Veel coinhunters hebben dan ook dankbaar gebruik gemaakt van die afbeeldingen maar vooral van de dateringen van de gevonden voorwerpen.
Na het welkomstwoord kon ik mijn vrouw Netty bedanken voor de steun in al die jaren. Met hulp van Loes Leemrijse zijn we vele uren druk geweest om er voor te zorgen dat het boek op tijd klaar kwam. Verder heeft Loes samen met Alyn de Jong de nacorrecties gedaan. Tja, eigenlijk allen die op die avond aanwezig waren zijn me dierbaar want zonder hun hulp waren de gegevens uit de ondergrond van Zwolle en de verwerking in het boek daarvan niet mogelijk geweest.


ZADZADZAD

Het eerste exemplaar heb ik uitgereikt aan de oudste in het gezelschap namelijk Jaap van de Berg. Deze v.d. Berg moet niet verward worden met de v.d. Berg die in de waterartikel genoemd wordt.


ZADZAD

Op het plaatselijke TV-station was nog een tekst te lezen terwijl de Zwolse Courant als kop had: “Dit boek slaat in als een bom”.


1990

Vanaf deze tijd zijn de meeste gevonden gegevens verwerkt in de waterartikelen op mijn site.

Kuyerhuislaan hoek Gooseveldpad | april

In een bouwput kon ik verschillende grondlagen bewonderen. De lagen weken af van wat de Geologische kaart aangaf. Omdat ik graag getuigen heb bij dit soort vondsten heb ik Herman Kamphuis er bij gehaald. De gegevens zijn verwerkt in het voorwoord van WW2.

Op 19 november had ik nog een brief gezonden naar de verzamelaar H.J.E. van Beuningen. Dit naar aanleiding van een gevonden beeldje op het Kasteelterrein Voorst. Het Mariabeeldje was beschadigd maar duidelijk uit de 14e eeuw zoals Van Beuningen in zijn brief van 29 december liet weten. In die brief bedankte Van Beuningen mij nogmaals voor de medewerking die ik had verleend om te zorgen dat de, ondertussen beroemde loodglazen, bij het museum Boymans v. Beuningen terecht waren gekomen.

Bij de Oosterkerk, aan de zijde van het Koewegje werd een aanbouw gemaakt en duidelijk waren daar in de ondergrond dikke kleilagen te zien.

Verschillende malen bij Arie Bouwman, Voorstraat 43, in de kelders geweest om te kijken naar de kleilagen. Arnold Carmiggelt heeft daar ook gegraven en vroege scherven gevonden.
1992

Holtenbroek | februari

Opzij van de Palestrinalaan, waar de Philidorstraat en de jeugdtuinen kwamen, kon ik verschillende gaten in de grond maken en constateerde ik veelal dikke kleilagen maar ook veen. De sondeerrapporten wijzen uit dat meters diep die lagen nog voorkomen.


O.a. bij de Aa-landen zuid ligt een zandlaag van ± 110 cm dikte en daaronder de weilanden van vroeger. De zandlaag is opgespoten voor de woningbouw.